Graffiti Painting by Werner "Mr.W" Skolimowski
Photo of a E.G.U. graffiti art painting by Werner "Mr.W" Skolimowski at the train station in Hamburg-Langenfelde, Germany, 1988. E.G.U. Graffiti In Hamburg, Germany
E.G.U. Graffiti In Hamburg, Germany
Photo of a E.G.U. graffiti art painting by Werner "Mr.W" Skolimowski at the train station in Hamburg-Langenfelde, Germany, 1988.